آشنایی با نخ ویسکوز

0
15
پارچه ویسکوز یا ریون

نخ ویسکوز (ریون) یک الیاف دست‌ساز بشر با پایه‌ی مواد طبیعی محسوب می‌شود. مواد اولیه ویسکوز و ریون که از چوب و لینتر پنبه است تهیه می‌شود؛ که پس از شستشو با قلیایی جوشان و سفیدگری آن با سدیم هیپوکلریت محلول قابل ریسیدن است. روند تولید ویسکوز شباهت زیادی به تولید کاغذ دارد. اکثر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ دارای ﺳﻠﻮﻟﺰهستند ﺑﺮای ﺗولید اﯾﻦ اﻟﯿﺎف مناسب‌اند. اغلب از اﻟﻮار درﺧﺘﺎن، ﺗﻔﺎﻟﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ، ﮐﺎه ﺑﺮﻧﺞ و ﮔﻨﺪم هستند و اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ به‌صورت ﺧﻤﯿﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ درﺻﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ آن محدود است درمی‌آیند و بعد از ﻋﺒﻮر از رﺷﺘﻪ ﺳﺎز و اﺳﺘﺨﺮ اﻧﻌﻘﺎد به الیاف تبدیل می‌شوند.

خصوصیات نخ ویسکوز

ﺗﺎ 150 درﺟﻪ سانتی‌گراد ﺣﺮارت ﻣﻘﺎوﻣﺖ دارد ولی به‌مرور در برابر نور آفتاب تغییر رنگ می‌دهد.

برخلاف ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺶ کم شده اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ و رنگ‌پذیری ﺑﯿﺸﺘﺮی را ممکن کرده است.

ﺧﺎﺻﯿﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ وﯾﺴﮑﻮز از ﭘﻨﺒﻪ ﮐﻤﺘﺮ است پس ﭼﺮوک ﭘﺬﯾﺮی بیشتری دارد.

به ﻋﻠﺖ ﺻﺎف ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ اﻟﯿﺎف وﯾﺴﮑﻮز درخشنده‌تر از ﭘﻨﺒﻪ است وﻟﯽ آب ﺟﻮش اﯾﻦ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ را از بین می‌برد.

قابلیت جذب رطوبت بالایی دارد حتی تا 50 درصد بیشتر از پنبه

خاصیت تنفس خوب، راحتی بسیار قابل‌قبول و همین‌طور رنگ‌پذیری مطلوبی دارند.

پایین بودن خاصیت ایجاد الکتریسیته ساکن و مقاومت خوب در برابر گوله‌گوله شدن.

به خاطر اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﻢ اﻟﯿﺎف وﯾﺴﮑﻮز اﻏﻠﺐ ﺑﺮای ﻣﻠﺤﻔﻪ، روﻣﯿﺰی، ﻟﺒﺎس زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ، زیرپوش و ﻟﺒﺎس ورزﺷﯽ کاربرد دارد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید